تحصیل و برنامه های آموزشی

قرارداد همکاری میان موسسه تحصیلات عالی ابن سینا و موسسه رسانه یی نی

این قرارداد میان موسسه رسانه یی نی و موسسه تحصیلات عالی ابن سینا به امضا میرسد که به موجب ان هردوجانب متعد است که نی حمایت کننده رسانه های ازاد در افغنستان  فارغان انستییتوت  رسانه نی را جهت تحصیلات عالی به موسسه تحصیلات عالی این سینا معرفی میکنند ، فارغان انستیتوت نی بعد از سپری نمودن دوسال تحصیلات شان  در رشته ژورنالیزم به شما رجعت داده میشوند.تا باقی  تحصیلات را  در رشته ژورنالیزم در موسسه  تحصیلات عالی ابن سینا به  پایان برسانند.

پروسه ادامه تحصیلات در پوهنتون  ابن سینا طوری است که انستیتوت نی فارغان دوساله رشته ژورنالیزم رابه موسسه تحصیلات عالی ابن سینا معرفی میدارد.

۱. ان عده از فارغان انستیتوت رسانه یی نی که فیصدی نمرات شان بالاتر از هشتاد فیصد است

بدون اخذ امتخان کانکور شامل سال سوم دانشګاه ابن سینا میشوند.

۲. وکسانیکه نمرات شان کمتر از هشتاد فیصد باشد بعد از سپری نمودن امتحان کانکور  شامل سال سوم موسسه تحصیلات عالی ابن سینا میگردند.

۳. موضوع فیس وسایر مسایل مالی مربوط دانشګاه این سینا میگردد در زمینه انستیتوت رسانه یی نی دخالت ندارد.

این قرارداد از تاریخ …………..عقد ومدت قرارداد………………. سال می باشد.

قرارداد همکاری میان موسسه تحصیلات عالی ابن سینا و موسسه رسانه یی نی

این قرارداد میان موسسه رسانه یی نی و موسسه تحصیلات عالی ابن سینا به امضا میرسد که به موجب ان هردوجانب متعد است که نی حمایت کننده رسانه های ازاد در افغنستان  فارغان انستییتوت  رسانه نی را جهت تحصیلات عالی به موسسه تحصیلات عالی این سینا معرفی میکنند ، فارغان انستیتوت نی بعد از سپری نمودن دوسال تحصیلات شان  در رشته ژورنالیزم به شما رجعت داده میشوند.تا باقی  تحصیلات را  در رشته ژورنالیزم در موسسه  تحصیلات عالی ابن سینا به  پایان برسانند.

پروسه ادامه تحصیلات در پوهنتون  ابن سینا طوری است که انستیتوت نی فارغان دوساله رشته ژورنالیزم رابه موسسه تحصیلات عالی ابن سینا معرفی میدارد.

۱. ان عده از فارغان انستیتوت رسانه یی نی که فیصدی نمرات شان بالاتر از هشتاد فیصد است

بدون اخذ امتخان کانکور شامل سال سوم دانشګاه ابن سینا میشوند.

۲. وکسانیکه نمرات شان کمتر از هشتاد فیصد باشد بعد از سپری نمودن امتحان کانکور  شامل سال سوم موسسه تحصیلات عالی ابن سینا میگردند.

۳. موضوع فیس وسایر مسایل مالی مربوط دانشګاه این سینا میگردد در زمینه انستیتوت رسانه یی نی دخالت ندارد.

این قرارداد از تاریخ …………..عقد ومدت قرارداد………………. سال می باشد.