تفاهم نامه ها

معلومات درمورد تفاهم نامه همکاری میان انستیتوت رسانه یی نی وتلویزون آرزو

مواد این تفاهمنامه میان تلویزون آرزو وانستیتوت رسانه یی نی به منظور همکاری وتلاش مشترک جهت فراهم نمودن زمینه یی آموزش و کار موثر وبا کیفیت ومعیاری عملی ونظری برای دانشجویان انستیتوت رسانه یی نی وکارمندان آرزو می باشد

موضوع قرار داد

تلویزیون آرزو زمینه کارآموزی و کار عملی را برای محصلین انستیتوت رسانه یی نی تحت شرائط ذیل فراهم میکند

انستیتوت رسانه یی نی دانشجویان خود را به شکل گروهی و انفرادی به تلویزیون آرزو جهت اشتراک در دوره کار آموزی رسماً معرفی میکند

انستیتوت رسانه یی نی محصلین خود را به شکل گروهی (10 الی 20 تن) به تلویزیون آرزو جهت کار های عملی رسماً معرفی میکند

تلویزیون آرزو در هر سه ماه (6 الی 10 تن) کار آموز نی را برای دوره سه ماهه کار آموزی می پزیرد

تلویزیون آرزو و دفتر نی در ختم هر دوره کار آموزی به کار آموزان تصدیق نامه اعطاء میکند

تفاهم نامه همکاری میان انستیتوت رسانه یی نی وپوهنتون مشعل

عبدالمجیب خلوتګر رییس عمومی دفتر نی  ومحمد صدیق زلیق ریس دانشګاه مشعل هنگام عقد قرارداد درمورد معرفی فارغان انستیتوت رسانه یی نی به دانشگاه مشعل با درنظر داشت تخفیف جهت تحصیلات عالی به ان دانشگاه