ثبت نام

صنف جدید، سمستر اول خزانی انستیتوت رسانه یی نی آغاز گردید.
ثبت نام برای سمتسر بعدی(بهاری) عنقریب آغاز میگردد.

جزیات برنامۀ درسی

زمان

زمان برنامۀ دیپلوم خبرنگاری دو سال میباشد که شامل۴ سمستر، ۱۱۲ کریدت و ۶۴۰ ساعت درسی میباشد. بعد از ختم هر سمستر یک امتحان شمولیت برای سمستر جدید(بعدی) میباشد. از دانشجویان توقع میرود تا مطالعات تشدیدی ، تحقیق، و کار های عملی را بر علاوۀ کار های ۶۴۰ ساعت صنف، انجام دهند.
لطفاً طرح برنامه را برای جزیات مشاهده کنید.
متقاضیان باید علاقمندی در رسانه ها و کمی تجربه در رادیو،تلویزیون، و رسانه های چاپی و یا آنلاین نشان بدهند.

درخواستی شما باید شامل زندگی نامه ،معلومات در مورد تجربۀ تان در رسانه ها، و اهداف کاری و تاٌییدی اینکه شما چگونه شهریه برنامۀ درسی را می پردازید، باشد.