خدمات دانشجوی

داو طلبان رضا کاری در رسانه ها

نام تخلص شماره تلفون خلص سوانح
عصمت الله اوریا خیل 0790494690 دانلود خلص سوانح
لیمه لیمه 0781920469 دانلود خلص سوانح
طاهر پیمان 0793530506 دانلود خلص سوانح
مجیب رامکی 0774474926 دانلود خلص سوانح
نصرت الله رحمانی 0700486362 دانلود خلص سوانح
قصیم رحیمی 0789684569 دانلود خلص سوانح
مختار احمد 0775158078 دانلود خلص سوانح
بصیر اریوبی 0790905904 دانلود خلص سوانح
دنیا فضلی زاده 0784683341 دانلود خلص سوانح
الیاس اوریا 0781456446 دانلود خلص سوانح
فرزانه عزیزی 0779486634 دانلود خلص سوانح
فرشته فیضی 0797041813 دانلود خلص سوانح
حیات ولی احمد زی 0779016932 دانلود خلص سوانح
هدایت الله 0700099559 دانلود خلص سوانح
محمد همایون بابه کرخیل 0774516168 دانلود خلص سوانح
طارق خلیل نایاب 0785398762 دانلود خلص سوانح
محمد حسین 0778886091 دانلود خلص سوانح
محمد حسین حاذن 0796593769 دانلود خلص سوانح
محمد دانلود خلص سوانح
محمد رامین سیاووش 0788200803 دانلود خلص سوانح
صفیحه سحر 0780406120 دانلود خلص سوانح
شگوفه حیات 0784574408 دانلود خلص سوانح
ژیان بارکزی 0772626260 دانلود خلص سوانح
عبدالوارث سلطان 0704748188 دانلود خلص سوانح
صابر شاه 0784408060 دانلود خلص سوانح
محمد وسیم 0700146350 دانلود خلص سوانح
حیات ولی احمد زی 0779016932 دانلود خلص سوانح

یکتعداد از محصلین انستیتوت رسانه یی نی داوطلب رضاکاری در رسانه ها میباشند، رسانه های که خواهان جزب این محصلین هستند با ما به تماس شده تا فرد مورد نظر شان را برایشان معرفی نمایم. برای دانلود شهرت محصلین که علاقه مند رضا کاری هستند اینجا را کلک کنید.


برای معلومات بیشتر به شماره های ذیل به تماس شوید:
0700163821
0798648691