در باره ما

کاملاً قابل اعتبار- با تجربۀعالی
دیپلوم دو سالۀ انستیتیوت رسانه یی نی توسط وزارت اطلاعات فرهنگ در هماهنگی با وزارت های معارف و تحصیلات عالی ثبت میباشد. هیئت مشورتی نصاب تعلیمی شامل مسولین شرکت های نشر و پخش افغانی بوده و نصاب تعلیمی به معیارات بین المللی توسط شرکت آموزشی نشر و پخش آسترالیایی به نام (AMT Pty.Ltd) ساخته و انکشاف داده شده است.
انستیتیوت رسانه یی نی یک انستیتیوت مسلکی ، مفید و شناخته شده منحیث فراهم کننده کورس های با کیفیت و معیاری برای خبرنگاران و کارمندان رسانه ها محسوب میشود.
این انستیتیوت در وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ در هماهنگی با وزارتخانه های معارف و تحصیلات ثبت میباشد. دفترمرکزی آن در کابل و دفاتر ساحوی آن در مزار شریف، جلاآباد، هرات و قندهار موقعیت دارد.
انستیتیوت رسانه یی نی یک مرکز آموزشی میباشد که توسط دفتر نی ایجاد شده است؛ نی یک موسسه داخلی شناخته شده میباشد و نقش مهمی را در آموزش خبرنگاران و دفاع از انکشاف رسانه ها در افغانستان از سال ۱۳۸۴ بازی نموده است.
نی دارای تعداد زیاد فارغان معروف میباشد که در رسانه های مختلف در سراسر افغانستان فعالیت دارند. دانشجویان دربرنامۀ دیپلوم درکورس های رسانه یی با فارغان دفتر نی وصل خواهن.