منابع

سند های مفید برای دانلود
فرم درخواست انیستیتوت رسانه یی نی : اینجا را کلیک کنید برای دانلود
گزارش روایت دو هفته افغانستان رسانه توسعه و توانمند سازی پروژه
اطلاعات در مورد NMI
یکی از فواید انستیتیوت رسانه یی نی داشتن تمرکز بیشتربالای دانشجویان با جذب دانشجویان کمتر میباشد. حد اعظم شاگردان در برنامۀ دیپلوم در انسیتیتوت رسانه یی نی 50 دانشجویان در یک زمان میباشد.
استادان
چون پذیرش محدود است، استادان دانشجویان را خوب میشناسند و آنها را با گرفتن نام های شان یاد میکنند تحصیلات و موفقیت مسلکی شما را در اولویت کاری شان قرار میدهند.
محیط انستیتیوت
محیط انستیتیوت رسانه یی نی در کابل محیط کوچک و صمیمی است که در سرک عمومی دارالامان جوار موسسه تحصیلات عالی گوهرشاد موقعیت دارد.
تسهیلات
انستیتیوت رسانه یی نی دارای یک دستگاه کامل عملیاتی رادیو میباشد که قابل شنیدن در ( ۹۴.۱ FM) بوده و دانشجویان به این دستگاه دسترسی میداشته باشند. همچنان آنها به دو استدیوی کاربردی رادیوی دیگر نیز دسترسی خواهند داشت.
همچنان یک لابراتوار مجهز کمپیوتر برای تولید ،ویرایش صوتی و ویدیویی مهیا بوده و دانشجویان به انترنت WiFi دسترسی خواهند داشت.
وسایل انستیتیوت رسانه یی نی شامل کمره های ویدییوی مخصوص برای گزارش دهی و تولید برنامه های تلویزیونی میباشد.