پوشش رسانه یی

تصاویر شاگردان انستیتوت رسانه یی نی در حال کار عملی در بخش های مختلف انستیتوت.