کار دانشجویان

انستیتیوت رسانه یی نی برای توسعۀ کار های آموزشی رسانه یی که قبلاً توسط دفتر نی- حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان پیشکش شده بود، تاٌسیس و ثبت شده است.
با آموزش در انستیتیوت رسانه یی نی شما شامل شبکۀ فارغان قبلی که یک گروه با نفوذ و مدافع رسانه ها بوده و در نی کار میکنند، میشوید.
کار فارغان قبلی نی در رسانه های مختلف در سراسر افغانستان دیده و شنیده میشود