اجرای کارهای عملی محصلین انستیتوت رسانه یی نی

محصلین انستیتوت رسانه یی نی درپهلوی درسهای نظری، دربخش های کمره فلمبرداری ،گزارش نویسی، گویندگی ، وسایر بخشهای تخنیکی رادیووتلویزیون      کارهای عملی می نمایند

انستیتوت رسانه یی نی برای سال جدید تعلیمی خویش محصل می پذیرد شایقین رشته ژورنالیزم میتوانند به انستیتوت رسانه یی نی مراجعه نموده ثبت نام نمایند

شماره معلومات: 0779446062

نشانی انستیتوت : سرک عمومی دارالامان، ایستگاه شرکت، کارته سه، خانه نمبر۸۹

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *