شایقین رشته ژورنالیزم بشتابند وقت کم است

انستیتوت رسانه یی نی برای سال جدید۱۳۹۷ تحصیلی خویش محصل می پذیرد

علاقمندان رشته خبرنگاری هرچه زودتر به انستیتوت رسانه یی نی مراجعه نموده ثبت نام نمایند

 انستیتوت رسانه یی نی یگانه کانون علمی که پنجاه فیصد دروس انرا کارهای عملی تشکیل میدهد

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *