انستیتوت رسانه یی نی  یگانه کانون علمی خبرنگار ی است  که دران دانشجویان درپهلوی دروس نظری  کارعملی می نمایند

انستیتوت رسانه یی نی  یگانه کانون علمی خبرنگار ی است  که دران دانشجویان درپهلوی دروس نظری  کارعملی می نمایند

کمره یکی از بخش های تدریسی انستیتوت هست  که داشجویان انستیتوت رسانه یی نی  به ان دسترسی دارند ومیتوانند کمره رابه  طور مسلکی بیاموزند

نشانی : سرک عمومی دارالامان، ایستگاه شرکت ، کارته سه ، مقابل سفارازبکستان، خانه شماره ۸۹

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *