فوتو ژورنالیزم یکی دیگری از مضامین درسی انستیتوت رسانه یی نی است که دارای کارعملی است دانشجویان باعلاقمندی زیاد مصروف آموزش کار باکمره هستند،انها میاموزند که چگونه  عکسهای معیاری ومسلکی بگیرند

فوتو ژورنالیزم یکی دیگری از مضامین درسی انستیتوت رسانه یی نی است که دارای کارعملی است دانشجویان باعلاقمندی زیاد مصروف آموزش کار باکمره هستند،انها میاموزند که چگونه  عکسهای معیاری ومسلکی بگیرند

آدرس دفتر مرکزی: سرک عمومی دارالامان، ایستگاه شرکت، کارته سه ، مقابل سفارت ازبکستان خانه شماره ۸۹

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *