دانشجویان انستیتوت رسانه یی نی با شوق وعلاقمندی خاص در حال آموزش دروس مسلکی درعرصه خبرنگاری می باشند،

انستیتوت رسانه یی نی به صفت یگانه کانون علمی مسلکی توانسته است فارغان خوب مسلکی به جامعه خبرنگاری تقدیم نماید
اکنون انستیتوت رسانه یی نی نمایندگی جدید خویش را د گولایی حصه اول خیرخانه افتتاح نموده است کسانیکه در ساحه خیرخانه واطراف ان بودوباش دارند میتوانند به این آدرس مراجعه نمایند
نشانی : گولایی حصه اول خیرخانه درجوار مرکز آموزشی انفوتک کامگار
نشانی دفتر مرکزی:سرک عمومی دارالامان، ایستگاه شرکت، کارته سه ، مقابل سفارت ازبکستان خانه شماره ۸۹

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *