دانشجویان انستیتوت رسانه یی نی امتحانات ۲۰  فیصد را باموفقیت سپری نمودند

دانشجویان انستیتوت رسانه یی نی امتحانات ۲۰  فیصد را باموفقیت سپری نمودند، امتحانات بیست فیصد سمسترهای دوم، سوم وچهارم انستیتوت رسانه یی نی به پایان رسید امتحانات ۲۰ فیصد در اخر هفته هشتم هر سمستر گرفته میشود

دروس انستیتوت رسانه یی نی شامل دروس نظری وعملی میباشد وهمین کارهای عملی انان سبب می شود که فارغان این انستیتوت در رسانه های معتبر کشور مصروف وظایف خبرنگاری گردند

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *