شاخه جدید انستیتوت رسانه یی نی در خیرخانه

شاخه جدید انستیتوت رسانه یی نی در خیرخانه

انستیتوت رسانه یی نی که دربخش خبرنگاری آموزش های معیاری عملی ونظری دارد، اینبار برای شاخه جدید خویش واقع در گولایی حصه اول خیرخانه به فعالیت اغازنموده است، محصل می پذیرد

نشانی: گولایی حصه اول خیرخانه درجوارمرکز آموزشی انفوتک کامگار

شماره تلیفون : 0779446062

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *