امتحان فاینل سمستر های بهاری  انستیتوت رسانه یی نی روز شنبه ۲۳سرطان اغاز میگردد

امتحان فاینل سمستر های بهاری  انستیتوت رسانه یی نی روز شنبه ۲۳سرطان اغاز میگردد

انستیتوت رسانه یی نی با داشتن کارهای عملی ، استدیوهای ثبت صدا، کمرهای فلم برداری وعکاسی توانسته است محصلان توانا را به جامعه خبرنګاری تقدیم نماید

انستیتوت رسانه یی نی به سمستر خزانی خویش محصل می پذیرد آنعده فارغان صنوف دوازدهم که خواهان ادامه تحصیل در رشته خبرنگاری هستند ، می توانند به دفتر مرکزی انستیتوت رسانه یی نی واقع سرک دارالامان ، ایستگاه شرکت مقابل سفارت ازبکستان ، خانه شماره ۸۹

وهم نمایندگی جدید انستیتوت رسانه یی نی واقع ګولایی حصه اول خیرخانه کنار مرکز اموزشی انفوتک کامگار مراجعه نموده ثبت نام  نمایند

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *