ثبت نام برای سمستر خزانی انستیتوت رسانه یی نی آغاز گردید

ثبت نام برای سمستر خزانی انستیتوت رسانه یی نی آغاز گردید

انستیتوت رسانه یی نی خبرنگاران موفق به جامعه تقدیم می نماید

انستیتوت رسانه یی نی با ۵۰ فیصد کارعملی، دروس معیاری ، دارای  کمره های ایچ دی

کتابخانه مجهز، کمپیوتر لب و ستدیوهای ثبت صدا می باشد

شماره تماس  : ۰۷۷۹۴۴۶۰۶۲

 آدرس: سرک عمومی دارالاامان ، ایستگاه شرکت ، کارته سه ، مقابل سفارت ازبکستان ،خانه شماره۸۹

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *