ثبت نام  برای ورود به شاخه جدید انستیتوت رسانه یی نی در خیرخانه مینه جریان 

ثبت نام  برای ورود به شاخه جدید انستیتوت رسانه یی نی در خیرخانه مینه جریان 

انستیتوت رسانه یی نی که باپنجاه فیصد کارعملی دربخش خبرنگاری آموزش های معیاری ومسلکی دارد برای نخستین بار درساحه خیرخانه دانشجو می پذیرد

نشانی: گولایی حصه اول خیرخانه درجوارمرکز آموزشی انفوتک کامگار

شماره تلیفون : 0779446062

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *