انستیتوت رسانه یی نی برای سمستر خزانی دانشجو می پذیرد

انستیتوت رسانه یی نی برای سمستر خزانی دانشجو می پذیرد

ثبت نام  برای شمولیت در سمسترخزانی ۱۳۹۷ انستیتوت رسانه یی نی آغازگردیده است

شایقین رشته خبرنگاری جهت ثبت نام به انستیتوت رسانه یی نی مراجعه نمایند.

انستیتوت رسانه یی نی خبرنگاران موفق به جامعه تقدیم می نماید

به انستیتوت رسانه یی نی مراجعه نموده ، دیپلوم دوساله به دست اورید

نشانی : سرک عمومی دارالامان، ایستگاه شرکت، کارته سه ،مقابل سفارت ازبکستان

شماره تماس : 0779446062

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *