انستیتوت رسانه یی نی  یگانه کانون علمی خبرنگار ی است  که دران دانشجویان درپهلوی دروس نظری  کارعملی می نمایند

انستیتوت رسانه یی نی  یگانه کانون علمی خبرنگار ی است  که دران دانشجویان درپهلوی دروس نظری  کارعملی می نمایند کمره یکی از بخش های تدریسی انستیتوت هست  که داشجویان انستیتوت […]

شایقین رشته ژورنالیزم بشتابند وقت کم است

انستیتوت رسانه یی نی برای سال جدید۱۳۹۷ تحصیلی خویش محصل می پذیرد علاقمندان رشته خبرنگاری هرچه زودتر به انستیتوت رسانه یی نی مراجعه نموده ثبت نام نمایند  انستیتوت رسانه یی نی […]

اجرای کارهای عملی محصلین انستیتوت رسانه یی نی

محصلین انستیتوت رسانه یی نی درپهلوی درسهای نظری، دربخش های کمره فلمبرداری ،گزارش نویسی، گویندگی ، وسایر بخشهای تخنیکی رادیووتلویزیون      کارهای عملی می نمایند