ثبت نام برای سمستر خزانی انستیتوت رسانه یی نی آغاز گردید

ثبت نام برای سمستر خزانی انستیتوت رسانه یی نی آغاز گردید انستیتوت رسانه یی نی خبرنگاران موفق به جامعه تقدیم می نماید انستیتوت رسانه یی نی با ۵۰ فیصد کارعملی، […]

امتحان فاینل سمستر های بهاری  انستیتوت رسانه یی نی روز شنبه ۲۳سرطان اغاز میگردد

امتحان فاینل سمستر های بهاری  انستیتوت رسانه یی نی روز شنبه ۲۳سرطان اغاز میگردد انستیتوت رسانه یی نی با داشتن کارهای عملی ، استدیوهای ثبت صدا، کمرهای فلم برداری وعکاسی […]

دانشجویان انستیتوت رسانه یی نی امتحانات ۲۰  فیصد را باموفقیت سپری نمودند

دانشجویان انستیتوت رسانه یی نی امتحانات ۲۰  فیصد را باموفقیت سپری نمودند، امتحانات بیست فیصد سمسترهای دوم، سوم وچهارم انستیتوت رسانه یی نی به پایان رسید امتحانات ۲۰ فیصد در […]

دانشجویان انستیتوت رسانه یی نی با شوق وعلاقمندی خاص در حال آموزش دروس مسلکی درعرصه خبرنگاری می باشند،

انستیتوت رسانه یی نی به صفت یگانه کانون علمی مسلکی توانسته است فارغان خوب مسلکی به جامعه خبرنگاری تقدیم نماید اکنون انستیتوت رسانه یی نی نمایندگی جدید خویش را د […]

فوتو ژورنالیزم یکی دیگری از مضامین درسی انستیتوت رسانه یی نی است که دارای کارعملی است دانشجویان باعلاقمندی زیاد مصروف آموزش کار باکمره هستند،انها میاموزند که چگونه  عکسهای معیاری ومسلکی بگیرند

فوتو ژورنالیزم یکی دیگری از مضامین درسی انستیتوت رسانه یی نی است که دارای کارعملی است دانشجویان باعلاقمندی زیاد مصروف آموزش کار باکمره هستند،انها میاموزند که چگونه  عکسهای معیاری ومسلکی […]

انستیتوت رسانه یی نی  یگانه کانون علمی خبرنگار ی است  که دران دانشجویان درپهلوی دروس نظری  کارعملی می نمایند

انستیتوت رسانه یی نی  یگانه کانون علمی خبرنگار ی است  که دران دانشجویان درپهلوی دروس نظری  کارعملی می نمایند کمره یکی از بخش های تدریسی انستیتوت هست  که داشجویان انستیتوت […]

شایقین رشته ژورنالیزم بشتابند وقت کم است

انستیتوت رسانه یی نی برای سال جدید۱۳۹۷ تحصیلی خویش محصل می پذیرد علاقمندان رشته خبرنگاری هرچه زودتر به انستیتوت رسانه یی نی مراجعه نموده ثبت نام نمایند  انستیتوت رسانه یی نی […]