۶۰ ٪ تیوری

blog image

۶۰ ٪ تیوری

سمستر اول ۳۳ کردیت تیوری.

سمستر دوم ۳۰ کردیت تیوری.

سمستر سوم ۲۶ کردیت تیوری.

سمستر چهارم ۲۲ کردیت تیوری.