تفاهم نامی

د نی رسنیز انستیتوت او آرزو تلویزون  ترمنځ دتفاهمنامی په اړه معلومات

دا تفاهم نامه دآرزو تلویزون او دنی درسنیز انستیتوت ترمنځ د نی محصلانو ته دعملی زده کړو په موخه لاسلیک شوی

دقراردادموضوع

آرزوتلویزون دنی  رسنیز انستیتوت محصلینو ته دعملی کارونو شرایط په لاندی دول برابروی

 دنی رسنیز انستیتوت، خپل محصلین په ډلیز او ګروپی ډول ارزوتلویزون ته زده کړی په موخه رسما ور پیژنی

 دنی رسنیز انستیتوت خپل محصلان په ګروپی ډول (۱۰تر ۲۰) آرزو تلویزون ته دعملی کارونو په موخه معرفی کوی

آرزو په هر دری میاشتی کی ۶ تر ۱۰ تنو پوری دعملی زده کړو په موخه  د دری میاشتنی  دوری لپاره منی

ارزو او نی دواړه دهر پړاو په پای کی تصدیق لیکونه  ورکوی

 

د نی رسنیز انستیتوت او مشعل پوهنتون  ترمنځ دتفاهمنامی په اړه معلومات

دنی د دفتر عمومی رییس عبدالمجیب خلوتګر اود مشعل د پوهنتون رییس محمد صدیق زلیق دقرارداد دلاسلیک پر مهال ، چی ددی قرارداد پر اساس دنی درسنیز انستیتوت فارغان کولای شی چی په مشعل پوهنتون کی خپل لوړ تحصیلات په تخفیف سره  بشپړ کړی