د زده کوونکو کارونه

د نی رسنیز انستیتیوت  درسنیو د زده کړی د ودی اوپراختیا په موخه چی مخکی دنی دفتر چی دافغانستان د آزاد و رسنیو دملاتړ اداره ده، تاٌسیس او ثبت شوی دی
دنی په  انستیتیوت کی تاسو دنی درسنیزی شبکی  چی په هغه کی ددی انستیتوت فارغان یا هماغه د باشګاه چی درسنیو د یوه بانفوذه او درسنیو مدافع ډله ده او په نی کی کار کوی ،لیدل کیږی شبکه‌ی فارغان یا همان باش‌گاه فارغان که یک گروه با نفوذ و مدافع رسانه‌ها بوده و در نی کار می‌کند، می‌شوید.دنی دفارغانو کار چی په  ټول افغانستان په رسنیو کی لیدل شوی او اوریدل شوی دی