د زده کوونکو کارونه

د نی رسنیز انستیتیوت  درسنیو د زده کړی د ودی اوپراختیا په موخه چی مخکی دنی دفتر چی دافغانستان د آزاد و رسنیو دملاتړ اداره ده، تاٌسیس او ثبت شوی دی
دنی په  انستیتیوت کی تاسو دنی درسنیزی شبکی  چی په هغه کی ددی انستیتوت فارغان یا هماغه د باشګاه چی درسنیو د یوه بانفوذه او درسنیو مدافع ډله ده او په نی کی کار کوی ،لیدل کیږی دنی دفارغانو کار چی په  ټول افغانستان په رسنیو کی لیدل شوی او اوریدل شوی دی