زمونږ سره اړیکه

زمونږ سره اړیکه ونیسی

زمونږ سره د اړیکو نیولو لپاره لاندینی بکس ډک او د استولو تڼی کیکاژی.
مونږ ته په دی پته بریښنالیک راولیژی info@nmi.edu.af

یا په دی شمیری تیلیفون وکړی ۰۷۷۹۴۴۶۰۶۲

ځای: دارالامان عمومی سړک، دشرکت تم ځای ، کارته سه ، د ازبکستان سفارت ته مخامخ د کور شمیره۸۹