نوم لیکنه

ټولګی

د درسی خپرونو  جزئیات

:وخت

دخبریالانو دیپلوم دوه کاله وخت په برکی نیسی چی  ۴ سمستره  کیږی . د هر سمستر په ختم کی بل سمستر ته دشمولیت  په موخه  امتحان اخیستل کیږی . دمحصلینو څخه  توقع کیږی چی لازیات مطالعات ، تحقیق، او عملی کار ونه د درسی ساعتونو نه برسیره تر سره کړی
لطفاً دخپرونو طرح د هغه د جزئیاتو  سره وګوری
غوښتونکی باید وښیی چی زیاتره دکومی رشتی یابرخی لکه رادیو،تلویزیون،  چاپی رسنۍ او یا خطی (آنلاین) مینه وال دی
کله چی تاسی غواړی چی ستاسی درخواستی دژوندلیک  شامل وی (یاهماغه په اصطلاح سی وی) باید معلومات ستاسو دد تجربی په هکله په رسنیو کی او کاری اوتاییدی موخی  داچی څه ډول تاسو خپل درسی فیس ورکړی