نوم لیکنه پیل شوه

که غواړی چی نوی خبریالی زده کړی او دخبریالی دنویو اصولو څخه خبر شی نو د نی رسنیز انستیتوت ته مراجعه وکړی او نوم لیکنه وکړی .

د نوم لیکنی شرایط: ددولسم ټولګی دفراغت شهادتنامه او دتذکری  فوتو کاپی  او ۷ قعطی عکسونو  ته اړتیا شته

پته : ددارالاامان عمومی سړک ، دشرکت تم ځای، دازبکستان سفارت ته مخامخ ۸۹ شمیره کور

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *