فوتو ژورنالیزم یو بل دنی رسنیز انستیتوت د درسی مضمنونو څخه دی چی عملی کار لری ،زده کونکی په ډیره مینه او شوق سره د انځور اخیستل زده کړه کوی ، هغوی زده کوی چی څه ډول معیاری او مسلکی انځور واخلی 

فوتو ژورنالیزم یو بل دنی رسنیز انستیتوت د درسی مضمنونو څخه دی چی عملی کار لری ،زده کونکی په ډیره مینه او شوق سره د انځور اخیستل زده کړه کوی ، هغوی زده کوی چی څه ډول معیاری او مسلکی انځور واخلی

پته : ددارلاامان عمومی سړک ، دشرکت تم ځای، کارته سه ،دازبکستان سفارت ته مخامخ، ۸۹ شمیره کور.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *