د نی درسنیز انستیتوت محصلان په ډیر شوق او مینی سره دخبریالی په برخه کی په مسلکی زده کړو بوخت دی

 د نی رسنیز انستیتوت یوازینی دخبریالی مسلکی علمی مرکز دی چی مسلکی تکړه خبریالان یی دخبریالي ټولني ته وړاندی کړی دی

اوس دنی رسنیز انستیتوت خپله نوی څانګه دخیرخانی مینی  دلومړی برخی په ګولایی کی پرانیستی ده دخبریالی مینه وال کولای شی چی نوموړی انستیتوت ته مراحعه وکړی  او خپل نومونه ثبت کړی

پته : دخیرخانی لومړی برخه  دانفوتک ګامګار دزده کړی مرکز تر څنګ

مرکزی څانګه : ددارالامان عمومی سړک ، دشرکت تم خای ، کارته سه ،دازبکستان  سفارت ته مخامخ ، ۸۹  شمیره کور

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *