د نی رسنیز انستیتوت نوی څانگه په خیرخانه کی

د نی رسنیز انستیتوت نوی څانگه په خیرخانه کی

دنی رسنیز انستیتوت  چی  دخبریالی په برخه معیاری نظری او عملی زده کړی لری

دا ځل په خپل نوی  څانګه کی چی د خیرخانی مینی دلومړی برخی په ګولایی کی موقعیت لری محصل منی

پته: خیرخانی د لومړی برخی گولایی دانفوتک کامگار دزده کړی مرکز ترڅنګ

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *