دنی رسنیز انستیتوت دمنی سمستر ته نوم لیکنه پیل شوه 

دنی رسنیز انستیتوت دمنی سمستر ته نوم لیکنه پیل شوه

دنی رسنیز انستیتوت بریالی خبریالان ټولنی ته وړاندی  کوی

۵۰  فیصده عملی کار لری

دنی رسنیز انستیتوت ته مراجعه وکړی او دوه کلن دیپلوم لاس ته راوړی

  دنی رسنینز انستیتوت د مجهزو ستیو ګانو په درلودلو ، کمپیوتر لب، دفلم اخیستولو دستګاه او کتابتون په درلودلو سره ستاسو ګرانو محصلینو په خدمت کی دی

داړیکه شمیره  0779446062

د انستیتوت پته: : ددارالامان عمومی سړک ، دشرکت تم خای ، کارته سه ،دازبکستان  سفارت ته مخامخ ، ۸۹  شمیره کور

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *