دنی رسنیزانستیتوت نوی څانګی ته، نوم لیکل پیل شوی ده

دنی رسنیزانستیتوت نوی څانګی ته، نوم لیکل پیل شوی 

دخبریالی معیاری زده کړی دنی رسنیز انستیتوت په نوی څانګی کی  چی په خیرخانه مینه کی پرانستیل شوی ده، زده کونکی منی 

دنی رسنیز انستیتوت بریالی خبریالان ټولنی ته وړاندی  کوی 

دنی رسنیز انستیتوت ته مراجعه وکړی او دوه کلن دیپلوم لاس ته راوړی

 

داړیکه شمیره  0779446062

د انستیتوت پته: دخیرخانی دلومړی برخی ګولایی، دانفوتک کامګار دزده دمرکز تر څنګ

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *