په مستقیم ډول دنقدی پیسو مرسته خپله مرسته شوی شخص ته

په مستقیم ډول دنقدی پیسو مرسته خپله مرسته شوی شخص ته  دتاسی کولای شی چی دلاندی شمیری سره په اړیکی نیولو سره لا زیات معلومات تر لاسه ۰۷۷۹۴۴۶۰۶۲ دا د […]

Read more