تحصیل و برنامه های آموزشی

تعدادی از برنامه‌های آموزشی رسانه یی

در انستیتیوت رسانه‌یی نی و هم‌چنان در جنب آن، در بخش آموزشی دفتر نی، برنامه‌های آموزشی رسانه‌ای به شکل معیاری آن پیش‌کش می‌شود. شما می‌توانید برنامه‌های ویژه‌ی کوتاه مدت را برای بلند بردن مهارت‌های فعلی تان انتخاب نمایید و یا در برنامه‌ی دیپلوم دوساله در رسانه ثبت نام نمایید طرح برنامه‌ی آموزش را مشاهده کنید
انستیتیوت رسانه یی نی یک مرکز آموزشی است که توسط دفتر نی ایجاد شده است. نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان یک موسسه‌ی داخلی شناخته شده‌ می‌باشد و نقش مهمی را در آموزش خبرنگاران و دادخواهی برای آزادی بیان و رشد رسانه‌ها در افغانستان از سال ۱۳۸۴ بازی نموده است
نی دارای تعداد زیاد فارغان معروف می‌باشد که در رسانه‌های مختلف در سراسر افغانستان فعالیت دارند. دانش‌جویان دربرنامۀ دوساله‌ی انستیتوت رسانه‌ای نی با فارغان قبلی این دفتر در یک شبکه‌ای زیر نامه باشگاه فارغان نی وصل خواهند شد

اهدف برنامه : فراهم آوری فرصت‌های عالی علمی و آموزشی برای آن‌هایی که می خواهند خبرنگار و یا کارمند رسانه شوند، تا با سرمایه گذاری بالای آن‌ها آینده‌ی شان تضمین شود

هم‌چنان، هدف برنامه‌ی خبرنگاری انیستیتوت رسانه‌یی نی توان‌مند سازی دانش جویان جهت درک مفاهیم ابتدایی خبرنگاری و عوامل تاریخی ،اجتماعی ،سیاسی ، و عاطفیِ که بالای انکشاف رسانه‌ها تاثیر گذار است ، می‌باشد . این انیستیتوت یک تعداد از متخصصین و استادان با تجربه را به‌طور منظم دعوت خواهد کرد تا تجارب با ارزش خویش‌را در عرصه‌های مختلف خبرنگاری با دانشجویان شریک سازند