خبر ها

ثبت نام برای امتحان کانکور سال ۱۳۹۸ در انستیتوت رسانه‌ی نی جریان دارد

   آن‌عده از فارغان صنوف دوازدهم که خواهان آموزش معیاری و عملی در رشته خبرنگاری هستند میتوانند با هفت قطعه عکس، کاپی شهادت‌نامه وکاپی تذکره تشریف آورده فورم ثبت نام اخذ نموده وشامل امتحان کانکور گردند .

read more

انستیتوت رسانه‌ی نی در چند سال اخیر توانسته است که خبرنگاران موفق به جامعه تقدیم نموده، و در رسانه‌ها خوب بدرخشند تدریس معیاری و کارعملی دلیل اساسی موفقیت این انستیتوت است.

انستیتوت رسانه‌ی نی در چند سال اخیر توانسته است که خبرنگاران موفق به جامعه تقدیم نموده، و در رسانه‌ها خوب بدرخشند تدریس معیاری و کارعملی دلیل اساسی موفقیت این انستیتوت است.

read more

ثبت‌نام برای شمولیت در انستیتوت رسانه‌یی نی ادامه دارد

انستیتوت رسانه‌یی نی دارای ۵۰ فیصد کارعملی، دروس معیاری،  کمره‌های اچ دی،

read more