خبر ها

ثبت‌نام در انستیتوت رسانه‌یی نی آغاز گردید

انستیتوت رسانه‌یی نی با داشتن 50 فیصد کار عملی در صدر انستیتوت‌های خبرنگاری قرار دارد.

read more

انستیتوت رسانه‌یی نی برای سال تحصیلی جدید دانشجو می پذیرد

ثبت نام برای شمولیت در سمستربهاری ۱۳۹۸ انستیتوت رسانه‌یی نی آغاز گردیده است کسانیکه خواهان فراگیری خبرنگاری عملی هستند، میتوانند به انستیتوت رسانه‌یی نی مراجعه نمایند. انستیتوت رسانه یی نی خبرنگاران موفق به جامعه تقدیم می نماید به انستیتوت رسانه [...]

read more

ثبت نام برای سمستر بهاری سال ۱۳۹۸ در انستیتوت رسانه‌یی نی آغاز گردید است

انستیتوت رسانه‌یی نی یگانه انستیتوت است که با پنجاه فیصد کارعملی خویش توانسته است در ظرف دوسال، خبرنگاران با تجربه به جامعه رسانه‌یی تقدیم نماید پس به انستیتوت رسانه‌یی نی مراجعه نموده وثبت نام نمایید. نشانی: سرک عمومی دارالامان، ایستگاه شرکت ، [...]

read more