در باره ما

کاملاً قابل اعتبار- با تجربۀعالی

دیپلوم دو ساله‌ی انستیتیوت رسانه یی نی به واسطه‌ی وزارت محترم معارف افغانستان و هم‌چنان وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ به رسمیت شناخته شده است منابع درسی در انستیتوت رسانه‌ای نی زیر نظر یک هیئت مشورتی چیدمان شده و به معیارهای بین‌المللی برابر می‌باشد. نصاب آموزشی این انستیتوت توسط موسسه‌ی آموزشی ستیف آهرن که در کشورآسترالیا فعالیت می‌کند،  ساخته و انکشاف داده شده است

این انستیتیوت یک نهاد آموزشی مسلکی ، مفید و شناخته شده، به عنوان فراهم کننده دوره های با کیفیت و معیاری آموزشی برای خبرنگاران و کارمندان رسانه محسوب می‌شود

این انستیتیوت در وزارت محترم معارف ودرهم‌آهنگی با وزرات محترم اطلاعات و فرهنگ ثبت می‌باشد. انستیتوت رسانه‌ای نی تحت چتر دفتر نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان که دفترمرکزی آن در کابل و دفاتر ساحوی آن در مزار شریف، جلاآباد، هرات و قندهار موقعیت دارد، فعالیت می‌کند. نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان یک موسسه‌ی داخلی شناخته شده‌ می‌باشد و نقش مهمی را در آموزش خبرنگاران و دادخواهی برای آزادی بیان و رشد رسانه‌ها در افغانستان از سال ۱۳۸۴ بازی نموده است
نی دارای تعداد زیاد فارغان معروف می‌باشد که در رسانه‌های مختلف در سراسر افغانستان فعالیت دارند. دانش‌جویان دربرنامۀ دوساله‌ی انستیتوت رسانه‌ای نی با فارغان قبلی این دفتر در یک شبکه‌ای زیر نامه باشگاه فارغان نی وصل خواهند شد