نویسنده: sadaf naqshbandi

اطلاعیه!

به اطلاع عموم فارغان سمستر خزانی سال 1398 انستیتوت رسانه‌یی نی رسانیده می‌شود که امتحان دولتی ایشان به روز چهارشنبه مؤرخ 16 دلو 1398، ساعت 9:00 صبح برگزار می‌گردد. بناءً محصلان عزیز می‌توانند سر روز یکشنبه مؤرخ 6 دلو 1398 غرض دریافت مجموعه سؤالات امتحان دولتی به مدیریت امور محصلان مراجعه [...]

read more

اطلاعیه

به اطلاع آن‌عده اشتراک کنندگان کانکور سال ۱۳۹۸ انستیتوت رسانه‌ی نی که قبلا ثبت نام نموده اند، رسانیده میشود که امتحان کانکور سمستر بهاری به روز دوشنبه تاریخ ۱۲ حمل اخذ می گردد، بنآ به اطلاع تمام ثبت نام کنندگان انستیتوت رسانه‌ی نی رسانیده میشود ته جهت اخذ کارت امتحان به انستیتوت رسانه ی نی […]

read more

امتحان کانکور سمستر بهاری ۱۳۹۸ انستیتوت رسانه‌ی نی نزدیک است علاقمندان رشته خبرنگاری هر چه زودتر جهت ثبت نام به انستیتوت رسانه‌ی نی مراجعه نموده،فورم اخذ نمایند.

امتحان روز دوشنبه دوازدهم حمل در خود انستیتوت رسانه‌ی نی اخذ می گردد وکسانیکه ثبت نموده اند مطلع باشند جهت اخذ امتحان به اداره انستیتوت رسانه‌ی نی مراجعه نمایند. نشانی : سرک عمومی دارالاامان، ایستگاه شرکت، کارته سه، مقابل سفارت ازبکستان، خانه شماره (۸۹) شماره تماس : ۰۷۷۹۴۴۶۰۶۲

read more