نویسنده: sadaf naqshbandi

ثبت نام برای امتحان کانکور سال ۱۳۹۸ در انستیتوت رسانه‌ی نی جریان دارد

   آن‌عده از فارغان صنوف دوازدهم که خواهان آموزش معیاری و عملی در رشته خبرنگاری هستند میتوانند با هفت قطعه عکس، کاپی شهادت‌نامه وکاپی تذکره تشریف آورده فورم ثبت نام اخذ نموده وشامل امتحان کانکور گردند .

read more

انستیتوت رسانه‌ی نی در چند سال اخیر توانسته است که خبرنگاران موفق به جامعه تقدیم نموده، و در رسانه‌ها خوب بدرخشند تدریس معیاری و کارعملی دلیل اساسی موفقیت این انستیتوت است.

انستیتوت رسانه‌ی نی در چند سال اخیر توانسته است که خبرنگاران موفق به جامعه تقدیم نموده، و در رسانه‌ها خوب بدرخشند تدریس معیاری و کارعملی دلیل اساسی موفقیت این انستیتوت است.

read more