دسته: Uncategorized

اطلاعیه!

به اطلاع عموم فارغان سمستر خزانی سال 1398 انستیتوت رسانه‌یی نی رسانیده می‌شود که امتحان دولتی ایشان به روز چهارشنبه مؤرخ 16 دلو 1398، ساعت 9:00 صبح برگزار می‌گردد. بناءً محصلان عزیز می‌توانند سر روز یکشنبه مؤرخ 6 دلو 1398 غرض دریافت مجموعه سؤالات امتحان دولتی به مدیریت امور محصلان مراجعه [...]

read more