همکاری با دانشجویان

همکاری با دانشجویان

مخاطب گرامی شما می توانید برای افرادی که لیاقت آموزش را دارند اما فرصت های کمتری برای شان مساعد شده است، کمک کنید. نی بیشتر از ۵۰% مصارف آموزشی را برای محصلین خویش تخفیف داده است. به عبارت دیگر، فیس ماهوار انستیتوت رسانه ای نی ، که در حال حاضر اخذ میشود فقط ۵۰% مصارف آن است.  اما تعدادی از محصلین توانایی پرداخت آن  را به صورت کامل ندارند. حالا شما می توانید به یاری آن ها برسید

چگونگی کمک
شما میتوانید از طریق گزینه های ذیل کمک های خود را ارئه بدارید

پول نقد مستقیم برای فرد کمک شونده

چک بانکی مستقیم برای فرد کمک شونده

واریز کردن پول به حساب بانکی فرد کمک شونده یا از طریقی شهریه یا فیس دانشجو

دانشجویان که میتوانند مساعدت شوند
کسانیکه مساعدت کرده اند
کسانیکه مساعدت شده اند
یاداشت :
بخاطریکه مطمئن شوید پول تان به فرد مستحق تعلق گرفته و در جایی درستی آن به مصرف رسیده است به گزینه های که در بالا ذکر شده مراجعه نماید

دانشجویان عزیز اگر خواستید می توانید سپاسگزاری خویش را برای اشخاصیکه شما را کمک کرده است به صورت آن لاین از صفحات نی پخش نمائید.