خبرونه

نوم لیکنه پیل شوه

دنی رسنیز انستیتوت د۱۳۹۸ کال دمنی سمستر ته نوی زده کونکي منی د نی رسنیز انستیتوت دلومړی ځل لپاره  ۳۰ سلنه تخفیف ورکوی.

read more

نوم لیکنه پیل شوه

دنی رسنیز انستیتوت د۱۳۹۸ کال دمنی سمستر ته نوی محصلین منی.

read more

دنی رسنیز انستیتوت  ۱۳۹۸کال  نوی سمستر ته محصل منی 

که څوک غواړی چی معیاری او مسلکی خبریالی زده کړی او  تکړه خبریال شی نوهر څه ژر دنی انستیتوت ته مراجعه  وکړی اوخپل نوم دی ولیکی.

read more

Let us inform you about everything important directly.