سرچینی

د نی رسنیز انستیتوت په هکله معلومات

دنی درسنیز  انستیتیوت ګټورتیا ، د نی تمرکز زیاتره د محصلانو  پرلږ جذب باندی. په هر دوره کی حد اعظم دمحصلانو شمیره دانستیتوت دډیپلوم په پروګرام کی  ۵۰ تنه وی

استادان
د نی درسنیز انستیتوت استادان ، د هیواد دغوره ورځپاڼی لیکونکو څخه شمیرل کیږی . استادان خپل مسلکی تحصیلات او بریالیتونه دخپل کار په لومړیتوبونو کی شامل کوی .  ځکه منل محدود دی ،استادان زده کونکی ښه پیژنی  او هغوی دنومونو په اخیستو سره یادوی

:دانستیتیوت محیط
په کابل کی دنی درسنیز انستیتیوت محیط کوچنی خو صمیمی دی چی د دارالامان پر عمومی سړک د کاتب او گوهر پوهنتونو پته نژدی موقعیت لری

:آسانتیاوی

دنی رسنیز انستیتیوت یو رادیویی فعاله شبکه لری چی پر FM۹۴.۱موج باندی په کابل دلاسرسی وړ ده  زده کونکی پردی رادیویی استیشن لاسرسی لری همدارنګه محصلین پر دوو نورو ستدیوګانو باندی هم دتمرین کولو امکانات لری

همدارنګه یو مجهز کمپیوتری لابراتوار د تولید او داواز او تصویر لپاره چمتو دی او زده کونکی پرانترنت باندی د WiFi په شکل لاسرسی لری
دنی رسنیز انستیتیوت وسایل ، دتلویزون په برخه کی؛ چی په هغه کی ویډیویی کمری شامل دی  چی درپوټ جوړولو او دتلویزونو پروګرامونو دتولید په موخه ځانکړی شوی دی