محصلینو سره مرسته

د محصلینو سره همکاری
درنو مخاطبینو ته ! تاسو کولای شی هغه کسانو ته چی دزده کړی او تحصیل وړتیا لری خو هغوی ډیر لږ امکانات لری، دهغوی سره مرسته وکړی . نی د۵۰% سلنه نی زیات دمحصلینو په لګښت کی تخفیف ورکړی . په بل عبارت د نی رسنیز انستیتوت میاشتنی فیس، چی اوس اخیستل کیږی یوازی دانستیتوت ۵۰% لګښت جوړوی. خو یو شمیر محصلین چی په بشپړ ډول ددی فیس ورکولو وړتیا نه لری، اوس تاسی کولای شی دهغوی سره مرسته وکړی

موخه : هغه کسانو لپاره کوم چی غواړی د رسنیو په برخه کی زده او کار وکړی، دزده کړی دفرصتونو برابرول

تاسو کولای شی دلاندی طریقو له لاری خپل مرستی ارایه کړی

په مستقیم ډول د نقدی پیسو مرسته خپله مرسته شونی شخص ته

مستقیم بانکی چک و مرسته شونی شخص ته

و مرسته شونی ته دهغه بانکی حساب ته دفیس دپیسو اچول

کوم محصلان چی کیدای شی ورسره مرسته وشی
کوم کسان چی مرسته یی کړی ده
کوم کسانو سره چی مرسته شوی ده
یادونه
۱- ددی لپاره چی مطمئن شی ستاسو پیسی ومستحق شخص ته رسیږی .او به سم او پرځای باندی مصرف شوی دی . هغه ګذینو ته مراجعه وکړی چی پورته ذکر شوی دی

۲-ګرانو زده ګونکو که غواړی کولای شی چی د هغه اشخاصو څخه مننه وکړی کوم چی ستاسو سره مرسته کړی ده په آن لاین از صفحات نی