همکاری له زده کوونکوسره

همکاری له زده کوونکوسره

محترمه مخاطبه  تاسو کولاي شی هغه کسانو ته چي د زده کړي وړتیا لري اما ډیر لږ  د زده کړو فرصت  ورته برابر شوي مرسته وکړي. نی خپلو ټولو زده کوونکو ته تر ۵۰٪ پوري د زده کړي د مصرف په برخه کي تخفیف ورکړي دي. یعنی د انستیتوت زده کوونکي یواځی ۵۰٪  د زده کړو مصارف ورکوی اوهغه شمیر زده کوونکي چی د فیس د ورکولو توان نلری  اوس تاسو کولاي شي چی ورسره مرسته وکړي.

دمرستي څرګندوالي

تاسو کولاي شی د لاندي ګزینو له طریقه خپلي مرسته وړاندي کړي

د نغذو پیسو مرسته مستقما د شخص سره

بانکي چک مستقیم د مرسته کوونکي سره

دمرسته کوونکی  سره په بانکي حساب کي د ښاري طریقٍي یا دفیس له طریقه  دپیسو اضافه کول

هغه زده کوونکو چی ورسره مرسته کیږی

هغه کسانو چی مرسته تکړي

هغه کسان چی ورسره مرسته شوي

یاداشت :

ددي لپاره چي مطمین شي چی مرسته مو مستحق شخص ته رسیدلي او په ځاي مصرف شوي دي هغه ګزینی چی پورته  تري ذکر شوی وو مراجعه وکړي.

ګرانو زده کوونکو که چیري غواړي چي د هغه کسانو نه مننه وکړي  کوم چی له تاسو سره یي مرسته ترسره کړی نو کولاي شۍ په آنلاین ډول د نی په پاڼه کي هغه خپره کړ